Jun 20, 2010

Latest of Android 2.2 Froyo - FRF72


I've just updated my N1 to the latest of Android 2.2 (Froyo), build number: FRF72.

You can find the official release package on the Google server, here:

(Requirement: you are running Froyo FRF50!)


2 comments:

NHACF.COM said...

Đây là trang nhạc của các webmaster vn nhacf.com - được viết với mục đích chỉ để nghe nhạc.

Trang nhạc trình bày đơn giản nhanh gọn chuyên nghiệp, nghe nhạc nhanh, tìm kiếm bhát dễ dàng.

Mới chỉ có ít người biết đến. nhưng nhacf được dân lập trình đánh giá rất cao về chất lượng và cách thể hiện.

Để làm trang web giống như nhacf.com, bạn có thể dùng blogspot để tạo & copy sourcecode của nó ở đây

Phù hợp với ~ người có sở thích đơn giản nhanh gọn và muốn khám phá..

Android app development said...

This is one off the amazing and well known post.I like your blog details.Nice to read about your post.
Android app developers

ph0wn CTF 2017 Write-up: Misc/helpxman - Stage 2 and 3

After successfully getting the flag of  Stage 1 , the challenge told us to continue looking for something interesthing from the app. After ...