16 September 2005

Việt hoá Blog!

Hôm nay ngày 16/9/2005,
Tất cả các bản blog của Duykham đều đã được Việt hoá hoản chỉnh.

Mọi chi tiết xin liên hệ YM: duykham2002

Shellcode that bring back tty input

There are cases that you think you have been able to exploit the bug (e.g. buffer-overflow) but the program is terminated right awa...