25 December 2004

Khai trương site mới

Hôm nay ngày 24/12/04, trang web Duykham chính thưc khai trương 2 site mới:
http://dkcracks.blogspot.com/
Chia sẻ serial number, keygen, cracks,... của các phần mềm thông dụng.
http://dksoft.blogspot.com/
Thông tin sản phẩm phần mềm.
Rất mong được các bạn ủng hộ nhiệt tình!

Shellcode that bring back tty input

There are cases that you think you have been able to exploit the bug (e.g. buffer-overflow) but the program is terminated right awa...